Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

We are looking for contributors for a new potential program!

Please SHARE and get in touch if you're interested in taking part.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

We are looking for contributors for a new potential program!

Please SHARE and get in touch if youre interested in taking part.

RESEARCHER VACANCY - deadline this Friday !!!

Please SHARE, and let anyone who might be interested know.

Ceud taing 🙂Please LIKE & SHARE 🙂

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH –
CÙMHNANT 12 MÌOSAN

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBA's flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk
... See MoreSee Less

2 weeks ago

RESEARCHER VACANCY - deadline this Friday !!!

Please SHARE, and let anyone who might be interested know. 

Ceud taing :-)

Please LIKE & SHARE 🙂

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH –
CÙMHNANT 12 MÌOSAN

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBA's flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Please LIKE & SHARE :-) 

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH – 
CÙMHNANT 12 MÌOSAN  

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk    

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBAs flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk

... See MoreSee Less

1 month ago

 

Comment on Facebook

Many congratulations well deserved

+ View previous comments

Load more