Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Is mise Pàdruig agus ‘s ann as an Obain a tha mi, ach tha mi a-nise a’ fuireach eadar Leòdhas agus Glaschu. Tha mi na mo riochdaire an seo aig MacTV. Is fìor thoil leam a bhith ag innse sgeulachdan, mar sin tha e na thlachd a bhith ag obair air Trusadh agus a’ fiolmadh storaidhean inntinneach, tarraingeach agus a bhith a-measg an t-sluaigh Ghàidhealach mar phàirt den sgioba thàlantach seo aig MacTV. ‘S e urram mòr a th’ ann dhomh a bhith ag obair ann an Gàidhlig gu làitheil. Is toil leam cuideachd a bhith ag obair sa ghàrradh, a bhith ag ithe pancakes teth far a’ ghrideil air a dheànamh le mo chèile Coinneach agus a bhith air chuairt le mo chù, Seòras.

My name is Peter and I am from Oban - I live between Lewis and Glasgow. I am a producer here at MacTV. I am passionate about telling stories, and so it is my dream job to work on Trusadh, filming compelling people stories in the Gaelic community as part of the talented MacTV team. It is very special to me that I can use my Gaelic on a daily basis at work. I also like to dig in my garden, eat hot pancakes fresh from the griddle whenever my partner Coinneach makes them - and walking on beaches with our dog, Seòras.

#gàidhlig #mactv #alba #filming #producer #trusadh #hebrideanbaker
... See MoreSee Less

2 days ago

Is mise Pàdruig agus ‘s ann as an Obain a tha mi, ach tha mi a-nise a’ fuireach eadar Leòdhas agus Glaschu.  Tha mi na mo riochdaire an seo aig MacTV.  Is fìor thoil leam a bhith ag innse sgeulachdan, mar sin tha e na thlachd a bhith ag obair air Trusadh agus a’ fiolmadh storaidhean inntinneach, tarraingeach agus a bhith a-measg an t-sluaigh Ghàidhealach mar phàirt den sgioba thàlantach seo aig MacTV.  ‘S e urram mòr a th’ ann dhomh a bhith ag obair ann an Gàidhlig gu làitheil.  Is toil leam cuideachd a bhith ag obair sa ghàrradh, a bhith ag ithe pancakes teth far a’ ghrideil air a dheànamh le mo chèile Coinneach agus a bhith air chuairt le mo chù, Seòras.

My name is Peter and I am from Oban - I live between Lewis and Glasgow.  I am a producer here at MacTV.  I am passionate about telling stories, and so it is my dream job to work on Trusadh, filming compelling people stories in the Gaelic community as part of the talented MacTV team.  It is very special to me that I can use my Gaelic on a daily basis at work.  I also like to dig in my garden, eat hot pancakes fresh from the griddle whenever my partner Coinneach makes them - and walking on beaches with our dog, Seòras.

#gàidhlig #mactv #alba #filming #producer #trusadh #hebrideanbakerImage attachmentImage attachment

Co bh’ ann an Seònaid NicLachlainn?

Who was Jessie MacLachlan?

Cumaibh sùil air BBC ALBA air Diluain aig 9f airson an tuilleadh ionnsachadh.

Tune in to BBC ALBA on Monday at 9pm to find out more.

#bbcalba #gaelicsinging #gàidhlig #gaelic #music #oban Mary Ann Kennedy
... See MoreSee Less

3 days ago

⭐️ Trusadh ùr ⭐️

Seònaid N. NicLachlainn, Banrìgh a’ Mhànrain
Jessie N. MacLachlan, Queen of Melody

Bidh prògram ùr sònraichte ann an cuideachd Màiri Anna NicUalraig a’ nochdadh air BBC ALBA air Diluain 27mh den Òg mhìos aig 9f. Cumaibh sùil a-mach air a shon!

Keep an eye out for a special new programme presented by singer, Mary Ann Kennedy, which will be appearing on BBC ALBA next Monday 27th June at 9pm.
... See MoreSee Less

6 days ago

⭐️ Trusadh ùr ⭐️

Seònaid N. NicLachlainn, Banrìgh a’ Mhànrain 
Jessie N. MacLachlan, Queen of Melody 

Bidh prògram ùr sònraichte ann an cuideachd Màiri Anna NicUalraig a’ nochdadh air BBC ALBA air Diluain 27mh den Òg mhìos aig 9f. Cumaibh sùil a-mach air a shon! 

Keep an eye out for a special new programme presented by singer, Mary Ann Kennedy, which will be appearing on BBC ALBA next Monday 27th June at 9pm.
Load more