Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

MacTV published a note.

Clann-nighean nan Taighean-òsta
... See MoreSee Less

19 hours ago

Sùlaisgeir : Na Sealgairean / Sùlaisgeir : The Hunters
A bheil thu direach air ais aig d’ obair? Seo agad beagan teilidh a bhios air a-nochd air BBC ALBA son togail a thoirt dhut ! Feuch nach caill sibh e.

Just back to work ! Here’s a telly highlight for you tonight on BBC ALBA to cheer you up ? Don’t miss it !

Sùlaisgeir : Na Sealgairean / Sùlaisgeir : The Hunters

A-nochd 9f / Tonight 9pm

Aon turas sa bhliadhna tha deichnear fhireannach à sgìre Nis ann an Eilean Leòdhais a’ seòladh 40 mìle gu Tuath son eòin-mara sònraichte – an guga – a ghlagadh. ’S gann gu bheil an sealg air atharrachadh tro na linntean, agus seallaidh sinn air an traidisean àraid seo tro agallamhan leothasan a ghabh pàirt thar nam bliadhnaichean, agus tro sheann fhilmichean dhen t-sealg, cuid nach deach fhaicinn a-riamh roimhe.

Once a year a small group of men from Ness on Lewis make a 40 mile sea journey North to catch a special seabird – the guga. The hunt has barely changed in centuries, and we explore this unique tradition through interviews with those who have taken part over the years, and rarely seen archive.

Please LIKE and SHARE.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Sùlaisgeir : Na Sealgairen (Sùlaisgeir : The Hunters)
Don't miss MacTV's second fascinating documentary on the Ness guga hunt tradition. Tomorrrow night at 9pm on BBC ALBA.

Sùlaisgeir : Na Sealgairean / Sùlaisgeir : The Hunters

Diluain 9f / Monday 9pm

BBC ALBA

Aon turas sa bhliadhna tha deichnear fhireannach à sgìre Nis ann an Eilean Leòdhais a’ seòladh 40 mìle gu Tuath son eòin-mara sònraichte – an guga – a ghlagadh. ’S gann gu bheil an sealg air atharrachadh tro na linntean, agus seallaidh sinn air an traidisean àraid seo tro agallamhan leothasan a ghabh pàirt thar nam bliadhnaichean, agus tro sheann fhilmichean dhen t-sealg, cuid nach deach fhaicinn a-riamh roimhe.

Once a year a small group of men from Ness on Lewis make a 40 mile sea journey North to catch a special seabird – the guga. The hunt has barely changed in centuries, and we explore this unique tradition through interviews with those who have taken part over the years, and rarely seen archive.

Please LIKE and SHARE.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Hazel Campbell, Iona McGougan and 23 others like this

View previous comments

Iain MorrisonNina you still got my guga

2 weeks ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Lorna ThomsonMaggie Shields

2 weeks ago   ·  2

1 Reply

Avatar

Alison LeadbetterKathleen McLennan

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Calum MacleodJack Dunlop

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Catriona GrayAndy Gray

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

MacTV added 2 new photos.

Cothrom eile Sùlaisgeir: An t-Sealg fhaicinn aig 10f a-nochd! An dèidh sin, an sreath ùr ‘Fleasgaich an Iasgaich a’ tòiseachadh aig 11f air BBC ALBA!!

Another opportunity to watch Sùlaisgeir: The Hunt at 10pm tonight and following that, the new fishing series King Fishers starts at 11pm on BBC ALBA!!
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Cothrom eile Sùlaisgeir: An t-Sealg fhaicinn aig 10f a-nochd! An dèidh sin, an sreath ùr ‘Fleasgaich an Iasgaich a’ tòiseachadh aig 11f air BBC ALBA!! 

Another opportunity to watch Sùlaisgeir: The Hunt at 10pm tonight and following that, the new fishing series King Fishers starts at 11pm on BBC ALBA!!