Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

The 2010 ‘A National Treasure’ concert from Perth Concert Hall.

Cuirm ‘A National Treasure’ 2010 ann an cuideachd luchd-ciùil leithid Seumus Begley agus TimEdey, Willie MacCallum, Old Blind Dogs, am pìobaire à Galicia Xose Manuel Budino, CòmhlanPìoba Baile Chloichrigh agus Blàr Athaill agus an còmhlan aig Gordy Duncan Jr.

The 2010 ‘A National Treasure’ concert from Perth Concert Hall featuring Seamus Begley & Tim Edey, Willie MacCallum, Old Blind Dogs, Galician piper Xose Manuel Budino, The Pitlochry & Blair Atholl Pipe Band and the Gordy Duncan Jr Band.

Director

Don Coutts